Zážitkové lety

Všeobecné obchodné podmienky

Článok I

Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako ,,VOP“) upravujú práva a povinnosti poskytovateľa, ktorým je spoločnosť Sky Story, s. r. o., Majerská cesta 33, Banská Bystrica 97401, IČO: 53 298 250, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 39663/S (ďalej len ako ,,Poskytovateľ“) a objednávateľa, ktorým je podnikateľ alebo spotrebiteľ (ďalej len ako ,,Objednávateľ“), ktorý využíva alebo nakupuje vzdelávacie služby poskytované Poskytovateľom na základe zmluvného vzťahu a týchto VOP.

1.2 Na účely týchto VOP sa rozumiem pojmom:

  • Zmluvné strany: Poskytovateľ a Objednávateľ spoločne;
  • Zmluvná strana: Poskytovateľ alebo Objednávateľ samostatne;
  • Služba: odborné kurzy, odborné školenia, semináre, tréningy, workshopy alebo konferencie poskytované Poskytovateľom pre Objednávateľa podľa ponuky zverejnenej na internetovej stránke www.skystory.sk .
  • Spotrebiteľ: fyzický osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu podnikateľskej činnosti;
  • Podnikateľ: osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu podnikateľskej činnosti. V prípade, ak Objednávateľ uvedie v procese objednávky svoje identifikačné číslo (IČO), vyhlasuje, že koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.
  • Zmluva alebo zmluvný vzťah: vznikne medzi Poskytovateľom a Objednávateľom za účelom poskytnutia Služby Poskytovateľom pre Objednávateľa (i) na základe jej uzatvorenia v písomnej forme, (ii) na základe objednávky uskutočnenej Objednávateľom prostredníctvom vyplneného a odoslaného elektronického formulára zverejneného na stránke www.proaviate.sk, ktorý Poskytovateľ Objednávateľovi potvrdil, (iii) objednávky uskutočnenej prostredníctvom vyplneného písomného formulára, ktorý Poskytovateľ Objednávateľovi písomne potvrdil;
  • Objednávka: vyplnený formulár (písomne alebo elektronicky) potvrdený Poskytovateľom, na základe ktorej poskytuje Poskytovateľ Služby Objednávateľovi;
  • Internetová stránka Poskytovateľa: www.skystory.sk.
  • Harmonogram: záväzný dokument pre Objednávateľa, ktorý obsahuje označenie konkrétnych dátumov a časov konania jednotlivých častí Služby.

1.3 Tieto VOP sú pre Zmluvné strany záväzné. V prípade rozporu medzi Zmluvou, Harmonogramom a týmito VOP sú jednotlivé dokumenty záväzné v tomto poradí:
(i) Zmluva;
(ii) Harmonogram;
(iii) VOP.

1.4 Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava s webovým sídlom www.soi.sk.

1.5 Zoznam Služieb poskytovaných Poskytovateľom na internetovej stránke www.skystory.sk je katalógom bežne dodávaných vzdelávacích služieb Poskytovateľa. Informácie uvedené v tomto zozname Služieb ako aj uvedená dostupnosť Služieb majú len informatívny charakter. Konkrétnu dostupnosť Služby Poskytovateľ potvrdí Objednávateľovi prostredníctvom e-mailu na základe dopytu Objednávateľa.

1.6 Poskytovateľa je možné kontaktovať aj prostredníctvom nasledovných kontaktných údajov:
(i) korešpondenčná adresa: Majerská cesta 33, 974 01 Banská Bystrica;
(ii) e-mail: info@skystoryato.kubikom.xyz;
(iii) telefónne číslo: 0903 155 177 alebo 0905 802 842 .

Článok II
Uzatvorenie Zmluvy a prijatie objednávky

2.1 Zmluva medzi Objednávateľom a poskytovateľom vzniká:
(i) na základe jej uzatvorenia v písomnej forme;
(ii) na základe objednávky uskutočnenej prostredníctvom vyplneného a odoslaného elektronického formuláru, pričom zmluva vznikne okamihom odoslania potvrdenia o akceptácii objednávky Poskytovateľom;
(iii) na základe objednávky Objednávateľa uskutočnenej prostredníctvom vyplneného a poskytovateľom potvrdeného formulára.

2.2 Ak Poskytovateľ písomne nepotvrdí Objednávateľovi akceptovanie objednávky podľa bodu 2.1 písm. (ii) a (iii) týchto VOP, platí, že k uzatvoreniu Zmluvy nedošlo.

2.3 Zaškrtnutím políčka ,,Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami“ v elektronickom formulári a jeho odoslaním Objednávateľ potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.

2.4 V prípade, ak Zmluva vzniká podľa bodu 2.1 písm. (i) alebo (iii), Objednávateľ potvrdzuje, že pred podpisom zmluvy alebo objednávky v písomnej forme sa oboznámil s obsahom týchto VOP, ich obsah je mu známy a plne súhlasí s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.

2.5 Uzatvorením Zmluvy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom sa stávajú VOP jej súčasťou a sú medzi Zmluvnými stranami záväzné.

Článok III
Ceny a platobné podmienky

3.1 Ceny jednotlivých Služieb sú uvedené na internetovej stránke www.skystory.sk v popise konkrétnej Služby. Ak v popise Služby cena uverejnená na stránke www.proaviate.sk nie je, oznámi ju Poskytovateľ Objednávateľov na základe jeho dotazu. Poskytovateľ je oprávnený poskytnúť Objednávateľovi aj individuálne určenú cenu, ktorá nie je pre Objednávateľa záväzná bez súhlasu Objednávateľa.

3.2 V prípade uzatvorenia Zmluvy podľa bodu 2.1 písm. (i) a (iii), tzn. pri uzatvorení Zmluvy písomnou formou alebo prostredníctvom písomnej (nie elektronickej) objednávky, je cena konkrétnej Služby uvedená priamo v Zmluve.

3.3 Objednávateľ je povinný zaplatiť za Službu cenu Služby, ktorá je uvedená v Zmluve. Ak v Zmluve nie je určená konkrétna cena Služby, Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu Služby uvedenú na internetovej stránke www.skystory.sk pre konkrétnu Službu platnú v čase uzatvorenia Zmluvy.

3.4 Cena Služby je splatná za celé obdobie (trvanie) Služby a vcelku. V prípade, ak sa na tom Poskytovateľ a Objednávateľ osobitne dohodnú, cenu Služby môže Objednávateľ zaplatiť Poskytovateľovi aj vo forme splátok podľa vzájomne dohodnutého splátkového kalendára.

3.5 Cena Služby je splatná v deň uvedený v daňovom doklade vystavenom Objednávateľovi Poskytovateľom, najneskôr však v deň začatia Služby (deň prvej lekcie podľa Harmonogramu), pokiaľ zo Zmluvy nevyplýva inak.

3.6 Akákoľvek platba zo strany Objednávateľa voči Poskytovateľovi sa považuje za uhradenú v deň jej pripísania na účet Poskytovateľa.

3.7 Ak Objednávateľ cenu Služby neuhradí riadne a včas, Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

3.8 Ak Objednávateľ nezaplatí cenu Služby riadne a včas, okrem odstúpenia od Zmluvy môže Poskytovateľ požadovať od Objednávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z výšky ceny Služby, a to za každý deň omeškania s riadnou úhradou ceny Služby. Právo na náhradu škody a iné nároky Poskytovateľa zaplatením zmluvnej pokuty nie sú dotknuté.

3.9 Poskytovateľ má právo odoprieť poskytnutie Služby Objednávateľovi, ktorý v čase pred začiatkom poskytovania Služby nezaplatil cenu Služby v súlade so Zmluvou a týmito VOP.

3.10 Poskytovateľ vystaví Objednávateľovi za účelom zaplatenia ceny Služby, prípadne na úhradu iných svojich nárokov alebo nákladov podľa Zmluvy a týchto VOP riadny daňový doklad – faktúru. Poskytovateľ je oprávnený vyhotoviť faktúru aj v elektronickej forme, ktorá je plnohodnotným daňovým dokladom. S elektronickou faktúrou Objednávateľ súhlasí, žiada o jej vystavenie v elektronickej forme a odoslanie na e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve alebo inak písomne alebo elektronicky oznámenú Poskytovateľovi. Objednávateľ je oprávnený svoj súhlas s elektronickou faktúrou kedykoľvek odvolať písomným oznámením odoslaným na adresu Poskytovateľa.

3.11 Cenu Služby je Objednávateľ povinný zaplatiť Poskytovateľovi výlučne len na bankový účet Poskytovateľa.

3.12 Poskytovateľ nie je platca dane z pridanej hodnoty (DPH) podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Všetky ceny Služby sú preto konečné.

3.13 Poskytovateľ je oprávnený jednostranne upraviť tieto VOP ako aj ceny Služieb, ktoré zverejní na svojej internetovej stránke www.proaviate.sk. Od okamihu zverejnenia nových VOP alebo cien Služby na internetovej stránke Poskytovateľa www.skystory.sk sa VOP a ceny Služieb riadia zmenenými, novými ustanoveniami. Pre Objednávateľov, ktorí už majú uzatvorené Zmluvy, platia VOP a ceny platné v čase uzatvorenia Zmluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodli inak. 

Článok IV
Spôsob poskytnutia Služby

4.1 Na riadne poskytnutie Služby je Objednávateľ povinný dodržiavať ustanovenia Zmluvy a týchto VOP. Okrem Zmluvy a VOP je Objednávateľ povinný dodržiavať aj pokyny zverejnené na internetovej stránke Poskytovateľa www.proaviate.sk a Harmonogram, prípadne iné dokumenty obsahujúce pokyny na poskytnutie Služby doručené Objednávateľovi Poskytovateľom.

4.2 Poskytovateľ poskytne všetky informácie potrebné na riadne vykonanie Služby, najmä presný Harmonogram s uvedením dátumov, času a miesta konania jednotlivých fáz/lekcii Služby.

4.3 Poskytovateľ je povinný poskytovať Služby s odbornou starostlivosťou a v súlade s pokynmi a informáciami poskytnutými Objednávateľovi v dohodnutom termíne alebo v inom termíne na základe vzájomnej dohody alebo podľa týchto VOP.

4.4 Poskytovateľ je povinný informovať Objednávateľa o skutočnostiach dôležitých pre riadne vykonanie Služby.

4.5 Ak je pre splnenie povinnosti Poskytovateľa nevyhnutná súčinnosť zo strany Objednávateľa, Objednávateľ je povinný poskytnúť túto súčinnosť bezodkladne na výzvu Poskytovateľa, najmä v prípadoch, ak Poskytovateľ požiada Objednávateľa o zaslanie upresňujúcich, správnych alebo dodatočných informácií a údajov k Zmluve alebo Službe.

4.6 Poskytovateľ pri poskytovaní Služby postupuje samostatne, nie je pritom viazaný pokynmi Objednávateľa. Poskytovateľ je oprávnený prenechať poskytovanie Služby tretím osobám (subdodávateľom).

4.7 Ak nesplnenie akejkoľvek povinnosti Objednávateľa alebo Poskytovateľa bolo spôsobené pôsobením vyššej moci, za takéto nesplnenie povinnosti Objednávateľ alebo Poskytovateľ nezodpovedajú, pokiaľ od nich nebolo možné spravodlivo požadovať, aby nesplneniu svojich povinností v dôsledku vyššej moci predišli.

4.8 Za vyššiu moc na účely týchto VOP sa považuje každá udalosť nezávislá na vôli Poskytovateľa alebo Objednávateľa, ktorá znemožňuje splnenie záväzkov, a ktorú nebolo možné predvídať v dobe uzatvorenia Zmluvy. Za vyššiu moc sa považuje najmä prírodná katastrofa, požiar, výbuch, silné víchrice, zemetrasenie, záplavy, vojna, štrajk alebo iné udalosti, ktoré sú mimo akúkoľvek kontrolu Objednávateľ a Poskytovateľa.

4.9 Po dobu trvania vyššej moci sa splnenie záväzku podľa Zmluvy pozastavuje do doby odstránenia následkov vyššej moci. Pre vylúčenie pochybností platí, že počas trvania následkov vyššej moci lehoty podľa Zmluvy, týchto VOP, Harmonogramu alebo iných pokynov Poskytovateľa neplynú. V prípade, ak vyššia moc spôsobí nedodržanie Harmonogramu Služby, Poskytovateľ má právo určiť Klientovi náhradné termíny Harmonogramu Služby.

4.10 Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Poskytovateľ nezodpovedá za nedodržanie Harmonogramu Služby alebo lehôt podľa Zmluvy a týchto VOP v prípade, ak k nedodržaniu Harmonogramu Služby alebo lehoty došlo v dôsledku pracovnej neschopnosti Poskytovateľa alebo ním povereného lektora/školiteľa alebo iného pracovníka. V takom prípade sa Poskytovateľ zaväzuje bez zbytočného odkladu dohodnúť s Klientom náhradný termín Harmonogramu Služby.

4.11 V prípade, ak dôjde ku kapacitnému naplneniu Objednávateľom zvoleného termínu Služby, Poskytovateľ je oprávnený informovať Objednávateľa o naplnení kapacity termínu Služby a odporučiť Objednávateľovi náhradný termín. V prípade, ak náhradný termín Objednávateľovi nevyhovuje, Poskytovateľ je oprávnený poskytnúť Objednávateľovi ďalší náhradný termín. V prípade, ak nebude Objednávateľovi odôvodnene vyhovovať ani jeden z náhradných termínov, Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

4.12 Poskytovateľ má právo najneskôr tri dni pred začiatkom Služby zmeniť termín alebo miesto konania Služby uvedené v Harmonograme, pokynoch alebo iných dokumentoch odovzdaných Objednávateľovi Poskytovateľom. Akúkoľvek zmenu termínu alebo miesta Služby je Poskytovateľ povinný Objednávateľovi oznámiť vopred, prostredníctvom e-mailu alebo SMS na kontaktné údaje, ktoré Objednávateľ poskytol pri uzatváraní Zmluvy.

4.13 V prípade zmeny termínu alebo miesta konania Služby môže Objednávateľ akceptovať zmenený termín alebo miesto Služby, alebo od Zmluvy odstúpiť.

4.14 Ak Objednávateľ pri zmene termínu alebo miesta konania Služby nebude reagovať na oznámenie Poskytovateľa, považuje sa to za súhlas Objednávateľa so zmenou termínu alebo miesta konania Služby.

4.15 Poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorú spôsobí Objednávateľ svojím zavinením alebo nekonaním, najmä, nie však výlučne neudržiavaním si vedomostí, neprihlásením sa, nedostavením sa na skúšky súvisiace so ziskom kvalifikácie, na ktorú je absolvovanie Služby predpokladom.

Článok V
Základné práva a povinnosti

5.1 Medzi základné práva a povinnosti Poskytovateľa patrí:
(i) Poskytovateľ je povinný dodať na základe Zmluvy a týchto VOP Službu v dohodnutom množstve, kvalite a termíne;
(ii) Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby dodaná Služba spĺňala požiadavky v zmysle platných právnych predpisov;
(iii) Poskytovateľ je povinný odovzdať Objednávateľovi všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie Služby a ďalšie doklady súvisiace so Službou (certifikáty, hodnotenia, osvedčenia);
(iv) Poskytovateľ má právo na riadne a včasné zaplatenie Ceny služby od Objednávateľa.

5.2 Medzi základné práva a povinnosti Objednávateľa patrí:
(i) Objednávateľ má právo na dodanie Služby v kvalite, termíne a mieste v súlade so Zmluvou a týmito VOP;
(ii) Objednávateľ sa zaväzuje uviesť pri uzatváraní Zmluvy pravdivé, úplne a presné údaje a písomne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny svojich poskytnutých údajov; v prípade porušenia tejto povinnosti Objednávateľa sú pre Poskytovateľa záväzné údaje uvedené v poslednom oznámení Objednávateľa a ak také oznámenie neexistuje, tak údaje uvedené v Zmluve a Objednávateľ zodpovedá za škodu tým spôsobenú Poskytovateľovi;
(iii) Objednávateľ je povinný prevziať objednanú Službu a postupovať pri odoberaní služby v súlade so Zmluvou, týmito VOP, Harmonogramom a pokynmi Poskytovateľa;
(iv) Objednávateľ je povinný zaplatiť Poskytovateľovi cenu Služby v lehote splatnosti;
(v) Objednávateľ je povinný postupovať tak, aby Poskytovateľovi alebo tretím osobám nevznikla škoda, je povinný pri čerpaní Služby konať v súlade s dobrými mravmi a je povinný nepoškodzovať dobré meno Poskytovateľa.

Článok VI
Trvanie a ukončenie Zmluvy

6.1 Zmluva medzi Poskytovateľ a Objednávateľom je uzatvorená na dobu určitú, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

6.2 Zmluva zaniká najneskôr uplynutím posledného termínu Služby podľa Harmonogramu, pokiaľ nebolo Zmluvnými stranami písomne dohodnuté inak.

6.3 Zmluva zaniká v prípadoch upravených v týchto VOP, a to najmä uplynutím doby, na ktorú bola zmluva uzatvorená, písomnou dohodou alebo písomným odstúpením od Zmluvy.

6.4 Objednávateľ má právo od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak:
(i) Poskytovateľ vstúpi do likvidácie alebo bude na jeho majetok vyhlásený súdom konkurz, alebo bude zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zanikne bez likvidácie a/alebo bude súdom vyhlásený úpadok Poskytovateľa a/alebo Poskytovateľ vstúpi do reštrukturalizácie;
(ii) Poskytovateľ stratí osvedčenie, ktoré ho oprávňuje poskytovať Služby;
(iii) Poskytovateľ je v omeškaní s poskytnutím Služby dlhším o viac než 31 dní;
(iv) Poskytovateľom oznámené okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie než 31 dní a Zmluvné strany sa nedohodnú inak;
(v) kedykoľvek pred začatím Služby podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy aj bez udania dôvodu.

6.5 Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľ, má okrem dôvodov odstúpenia od Zmluvy podľa predchádzajúceho bodu 6.4 týchto VOP právo odstúpiť od Zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy v prípade, ak bola Zmluva uzatvorená na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov Poskytovateľa v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako ,,Zákon č. 102/2014 Z. z.“). V takom prípade vráti Poskytovateľ Objednávateľovi všetky prijaté platby a plnenia, najneskôr do 14 dní od odstúpenia Objednávateľa od Zmluvy. Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľ, súhlasí s tým, nemá právo na odstúpenie od Zmluvy podľa tohto bodu VOP v prípade, ak sa poskytovanie Služby začalo alebo má začať pred uplynutím lehoty 14 dní na odstúpenie od Zmluvy podľa tohto bodu VOP; za týmto účelom Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľ, vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu Služby. Na odstúpenie od Zmluvy podľa tohto bodu VOP môže Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľ, využiť formulár odstúpenia od Zmluvy, ktorého vzor je TU (https://skystoryato.kubikom.xyz/odstupenie). Ak spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy podľa tohto bodu a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona č. 102/2014 Z. z., Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľ, je povinný uhradiť Poskytovateľovi iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v Zmluve.

6.6 Poskytovateľ má právo od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak:
(i) Objednávateľ vstúpi do likvidácie alebo bude na jeho majetok vyhlásený súdom konkurz, alebo bude zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zanikne bez likvidácie a/alebo bude súdom vyhlásený úpadok Poskytovateľa a/alebo Poskytovateľ vstúpi do reštrukturalizácie;
(ii) Objednávateľ je v omeškaní so zaplatením ceny Služby alebo jej časti;
(iii) Objednávateľ porušil povinnosť mlčanlivosti podľa Zmluvy alebo týchto VOP;
(iv) Objednávateľom oznámené okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie ako 31 dní a Zmluvné strany sa nedohodnú inak;
(v) z dôvodov, ak nastanú podmienky vylúčenia z kurzu podľa týchto VOP.

6.7 Vylúčenie Objednávateľa z kurzu podľa bodu 6.6 písm. (v) týchto VOP je možné v prípade:
(i) uplynutia stanovenej maximálnej doby navštevovania kurzu 18 mesiacov od začiatku kurzu podľa Harmonogramu z dôvodu dlhodobej neúčasti Objednávateľa na kurze, prejavov nezáujmu Objednávateľa zúčastňovať sa na výučbe v učebni a/alebo diaľkového štúdia, prejavov nezáujmu Objednávateľa absolvovať testy potrebné na pokračovanie v kurze, nemožnosť nadviazať opätovný kontakt s Objednávateľom;
(ii) vyčerpania všetkých nápadných opatrení Objednávateľom pri neuspokojivom pokroku podľa dokumentu Poskytovateľa – Výcviková príručka – Diaľkový kurz teórie ATPL(A) a napriek tomu nesplní požiadavky pre pokračovanie v kurze;
(iii) ak bude u Objednávateľa pozorované akékoľvek správanie alebo postoje, ktoré ohrozujú ostatných klientov Poskytovateľa, tretích osôb, inštruktorov alebo akýchkoľvek iných pracovníkov Poskytovateľa;
(iv) ak bude Objednávateľ počas výučby alebo iných aktivít podľa Harmonogramu, ktoré sú súčasťou Služby, pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok;
(v) ak bude Objednávateľovi preukázané užívanie (hoc aj rekreačné) drog, nakoľko užívanie drog aj mimo Harmonogramu poskytovania Služby nie je v súlade s leteckou bezpečnosťou.

6.8 Uzatvorením Zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje Službu vyčerpať v súlade so Zmluvou, týmito VOP, rozsahom Služby, Harmonogramom a pokynmi Poskytovateľa.

6.9 V prípade, ak Objednávateľ poruší svoj záväzok riadne prijať a vyčerpať Službu podľa bodu 6.8 týchto VOP a odstúpi od Zmluvy, pričom dôvodom odstúpenia od Zmluvy Objednávateľom nie je porušenie povinností Poskytovateľa ani dôvod odstúpenia od Zmluvy podľa ustanovení právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa, Objednávateľ je povinný zaplatiť Poskytovateľovi odstupné (zmluvnú pokutu) vo výške a podľa nižšie uvedených podmienok:

(i) ak Objednávateľ takto odstúpi od Zmluvy tri a viac dní pred začatím Služby podľa Harmonogramu, Objednávateľ neuhrádza žiadne odstupné ani zmluvnú pokutu Poskytovateľovi;
(ii) ak Objednávateľ takto odstúpi od Zmluvy menej ako tri dni, najneskôr však 24 hodín pred začatím Služby podľa Harmonogramu, Objednávateľ je povinný zaplatiť Poskytovateľovi odstupné (zmluvnú pokutu) vo výške 50 % z ceny Služby;
(iii) ak Objednávateľ takto odstúpi od Zmluvy menej ako 24 hodín pred začatím Služby podľa Harmonogramu, Objednávateľ je povinný zaplatiť Poskytovateľovi odstupné (zmluvnú pokutu) vo výške 100 % z ceny Služby.

6.10 Poskytovateľ má právo odpustiť zmluvnú pokutu podľa bodu 6.9 týchto VOP.

6.11 V prípade, ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán, Zmluvné strany sú povinné si navzájom vrátiť prijaté plnenia. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne započítať svoje pohľadávky voči Objednávateľovi a vrátiť prijaté plnenie Objednávateľovi ponížené o nároky Poskytovateľa. V prípade, ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy po začatí poskytovania Služby podľa Harmonogramu, Poskytovateľ má nárok na úhradu nákladov spojených s čiastočným poskytnutím Služby Objednávateľovi. Ustanovenie o možnosti jednostranného započítania Poskytovateľom podľa tohto bodu sa použije primerane.

6.12 Objednávateľ môže odstúpenie od Zmluvy uplatniť formou písomného listu odoslaného na adresu Poskytovateľa, alebo prostredníctvom e-mailu odoslaného na e-mailovú adresu Poskytovateľa (info@skystoryato.kubikom.xyz).

Článok VII
Reklamácie

7.1 Poskytovateľ zodpovedá za vady Služby a je povinný poskytnúť Službu Objednávateľovi v rozsahu a kvalite podľa Zmluvy. Objednávateľ má právo upozorniť Poskytovateľa na nesúlad poskytovanej Služby so Zmluvou, týmito VOP, Harmonogramom alebo inými dokumentami Poskytovateľa o Službe.

7.2 V prípade, ak Objednávateľ nie je spokojný s poskytnutou Službou, môže Službu reklamovať u Poskytovateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch rokov od ukončenia Služby, alebo ak sa Služba neuskutočnila, odo dňa, kedy sa mala Služba uskutočniť, inak právo zaniká, a to formou písomného listu odoslaného na adresu sídla Poskytovateľa, alebo prostredníctvom e-mailu odoslaného na e-mailovú adresu Poskytovateľa (info@skystoryato.kubikom.xyz). Pre urýchlené vybavenie reklamácie Poskytovateľ odporúča, aby Objednávateľ uviedol v obsahu reklamácie názov Služby, deň dodania a dôvody reklamácie. V prípade Objednávateľa, ktorý je spotrebiteľom, je Poskytovateľ povinný vybaviť reklamáciu okamžite, ak je to možné; ak nie je možné vybaviť reklamáciu okamžite, najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie.

7.3 Okrem reklamácie je Objednávateľ oprávnený uviesť svoj názor na Poskytovateľa, jeho pracovníkov alebo Službu prostredníctvom tzn. feedback dotazníka alebo feedback e-mailu, ktorý Poskytovateľ zašle Objednávateľovi spravidla po poskytnutí Služby.

Článok VIII
Zásady ochrany osobných údajov

8.1 Objednávateľ súhlasí s informáciami o ochrane osobných údajov, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke Poskytovateľa na odkaze: https://skystoryato.kubikom.xyz/ochrana-udajov.

Článok IX
Alternatívne riešenie sporov

9.1 Prípadné spory medzi Poskytovateľom a Objednávateľom je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľ, sa môže obrátiť na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva. Ak Poskytovateľ odpovie na takúto žiadosť alebo dopyt Objednávateľa zamietavo, alebo naň neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľ, má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako ,,Zákon č. 391/2015 Z. z.“). Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľ, takto môže riešiť spor prostredníctvom príslušnej platformy, napr. na tomto odkaze TU.
(https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK)

Článok X
Záverečné ustanovenia

10.1 Tieto VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke Poskytovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky na internetovej stránke Poskytovateľa. V prípade uzatvárania Zmluvy v inej ako elektronickej forme platia tieto VOP v znení platnom v čase uzatvárania Zmluvy.

10.2 Odoslaním elektronickej objednávky na stránke Poskytovateľa alebo uzatvorením Zmluvy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom sú tieto VOP záväzné pre obe zmluvné strany.

10.3 Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a inými súvisiacimi právnymi predpismi v znení neskorších predpisov.